Preskoči na vsebino

1 Področje veljavnosti

Naslednji splošni pogoji veljajo za vse dobave in storitve, ki jih opravi Inea kot izvajalec ali dobavitelj. Naročnik jih s podpisom pogodbe, v primeru da ni sklenjena pisna pogodba ob oddaji naročila, sprejema, razen če ni v pisni obliki z naročnikom dogovorjeno drugače.

V primeru neskladja med splošnimi nabavnimi pogoji naročnika in temi pogoji, veljajo ti Splošni prodajni pogoji Inee, razen če je med strankama sklenjen drugačen pisni dogovor. Za veljavnost sprememb ali postranskih dogovorov je potrebna pisna potrditev in ti veljajo le za vsakokratni posamičen posel. Če so na ta način posamezna določila teh splošnih pogojev neveljavna, bosta pogodbeni stranki sklenili dogovor, ki bo, kolikor se le da, blizu neveljavni določbi.

Če bi posamezne določbe teh Splošnih prodajnih pogojev postale zaradi tega neveljavne, bosta pogodbeni stranki sklenili dogovor, ki bo čim bolj podoben neveljavni določbi.

 

2 Ponudba in pogodba

Vse pogodbe, naročila in dogovori so pravno zavezujoči le tedaj, ko jih podpiše zakoniti zastopnik Inee oz. od njega pisno pooblaščena oseba, in zavezujejo v pogodbeno podanem obsegu.

Ponudbe so načeloma spremenljive in ne vežejo Inee, razen če je na ponudbi navedeno, da je zavezujoča. Ponudbi pripadajoče podloge, kot so skice, načrti, teže, mere itd., so informativnega značaja, če niso posebej označene kot obvezujoče.

Izjave sodelavcev Inee, ki bi odstopale od teh Splošnih prodajnih pogojev, so načeloma neveljavne, razen če imajo za to pisno pooblastilo zakonitega zastopnika podjetja Inea.

Ponudbena dokumentacija se lahko preda tretjemu samo na osnovi pisnega soglasja Inee.

Za zagotovitev optimalnega postopka je potrebno v naročilu vključiti sklic na ponudbo in dogovorjene pogoje plačila in dostave. Nepopolno naročilo morda ne bo obdelano ali pa bo zavrnjeno.

 

3 Cene

Če ni posebej navedeno, je pariteta cene ponujene opreme EXW po INCOTERMS 2000, skladišče Inea, brez stroškov embalaže in davkov. DDV se obračuna in plača v skladu z veljavno zakonodajo.

Inea ima pravico v primeru daljših dobavnih rokov korigirati cene, če se povečajo stroški skladiščenja, izdelave ali nabave oz. materialov.

3.1 Standardna programska oprema

Cene, ki so v ponudbah navedene za module standardne programske opreme, so zavezujoče do datuma »veljavno do«.

Morebitna zvišanja cene s strani proizvajalca programske opreme, do katerih pride po navedenem datumu, se obračunajo dalje naročniku. Na zahtevo naročnika bo predstavnik podjetja Inea predložil ustrezne dokumente (obvestilo proizvajalca, aktualni cenik).

3.2 Storitve

Cene, ki so v ponudbah in cenikih navedene za storitve, zavezujejo podjetje Inea 30 dni od objave cenika ali izdelave ponudbe, če na ponudbi ali ceniku ni drugače določeno. Po tem sme Inea v svojih urnih postavkah upoštevati nastala povečanja stroškov dela in materiala oz. siceršnje stroške in davščine. Naročniku je treba nove urne postavke sporočiti najmanj en mesec pred njihovo prvo uporabo. Če ta povečanja ne presegajo 10 % na letni ravni, se štejejo, da jih je naročnik že vnaprej sprejel.

Storitve, ki jih podjetje Inea opravi na željo naročnika in ki presegajo prvotno dogovorjeni obseg storitev, se zaračunajo po urnih postavkah, ki veljajo v trenutku izvedbe storitve.

3.3 Potni stroški in stroški za delo izven rednega delovnega časa Inee

Ta člen velja samo pri delu po dejanskem obsegu.

Potni stroški, dnevnice in stroški prenočitve se naročniku zaračunavajo posebej. Veljajo običajni normativi v skladu s slovensko poslovno prakso.

Čas, porabljen na poti, se obračuna po 80-odstotni ceni urne postavke.

Za storitve izven delovnega časa, ki jih zahteva naročnik, se na eno uro opravljenih storitev obračunajo naslednji dodatni stroški v odstotku od dogovorjene cene storitve:

  • za nočno delo (PO-PE od 22.00 do 6.00) in delo izven rednega delovnega časa Inee (PO-PE 16.00 do 08.00) dodatnih 50 %,
  • za delo ob sobotah dodatnih 50 %,
  • za delo ob nedeljah in praznikih dodatnih 100 %.

Ob sovpadanju dveh navedenih postavk velja višja postavka. V primeru nočnega dela ob nedeljah oz. praznikih pa velja poleg postavke za delo ob nedeljah oz. praznikih tudi postavka za nočno delo.

 

4 Plačilo

Valuta plačila začne teči z datumom na računu. Če ni posebnega dogovora, se plačilo izvrši na račun Inee vključno z DDV in to brez kakršnegakoli odbitka ali odštevanja stroškov.

Če naročnik zamuja s plačili, ima Inea pravico ustrezno prilagoditi termine dobave, zadržati dobave ali prekiniti storitve in obračunati veljavne zamudne obresti in stroške, ki so zaradi zamude nastali.

Zaradi neupoštevanja dogovorjenih plačil sme Inea v roku enega tedna po pisnem opozorilu ustaviti tekoča dela in odstopiti od pogodbe. Naročnik mora nositi vse stroške, ki so povezani s tem, ter izpad dobička.

Če naročnik ne spoštuje plačilnih pogojev ali so podjetju Inea znane okoliščine, ki so po njegovem mnenju take, da ogrozijo plačilno sposobnost naročnika, sme Inea zahtevati vnaprejšnje plačilo za še neizpolnjene dobave.

Če je do naročnika odprtih več terjatev, se plačila naročnika poračunajo z vsakokrat najstarejšo terjatvijo. Vedno pa se najprej poračunajo morebitni stroški, potem obresti in nazadnje glavna terjatev.

Naročnik sme kompenzirati obveznosti do Inee le s svojimi priznanimi in pravnomočno ugotovljenimi terjatvami do Inee.

Na blagu, izdelkih, ter na dokumentaciji namenjeni naročniku, si Inea pridrži lastninsko pravico do popolnega plačila.

 

5 Dobavni rok

Dobavni rok oz. rok izvedbe začne teči z datumom potrditve naročila oz. podpisa pogodbe; Če je naročnik dolžan izpolniti določene pogoje (predaja podatkov, tehničnih predlog, plačil, itd.), datum dostave ali dokončanja začne veljati na dan izpolnitve teh pogojev.

Šteje se, da je dobavni rok izpolnjen, če je do predvidenega termina opravljena dobava ali storitev ali če je poslano obvestilo o pripravljenosti za prevzem.

Dobavni rok se lahko podaljša, če nastopijo razmere, na katere Inea ne more vplivati. Inea bo naročnika obvestila o nastopu takšnih razmer in predvidenem novem dobavnem roku. Uveljavljanje škode do Inee je v takem primeru izključeno.

Inea ne odgovarja za zamude pri dobavi ter za zvišanja cen, do katerih pride zaradi napačnih, nepopolnih ali naknadno spremenjenih podatkov in informacij oz. dokumentacije, ki jih da na razpolago naročnik. Dodatne stroške, ki bi nastali zaradi tega, nosi naročnik.

Če se podaljša dobavni rok na željo naročnika, ima Inea pravico naročniku zaračunati za dobo podaljšanja ustrezne obresti, stroške skladiščenja in druge nastale stroške.

Inea lahko izvrši dobavo ali storitev tudi pred dogovorjenim dobavnim rokom.

 

6 Lastnina

Do poravnave celotnega plačila kot tudi poravnave drugih obveznosti iz poslovnega sodelovanja ostane oprema v lasti Inee.

Naročnik lahko uporablja dobavljeno opremo samo v primeru, če nima neporavnanih obveznosti do Inee.
Opremo, na kateri zadržuje lastninsko pravico Inea, naročnik ne more uporabljati za poravnavo obveznosti do tretjih oseb.

V primeru, ko ni pričakovati, da bi naročnik poravnal obveznosti (plačilna nesposobnost, stečaj, ipd.) lahko Inea odstopi od pogodbe in vzame opremo nazaj (zaplenili opremo). V ta namen ima pravico vstopa v prostore, kjer se oprema nahaja, in jo odpeljati.

 

7 Odprema

Odprema oz. dobava se izvede na račun in odgovornost naročnika. Enako pravilo velja tudi v primeru, ko naročnik vrne opremo.

Prenos tveganja na naročnika je najkasneje s prevzemom opreme / odpremo ali v primeru zamude po krivdi naročnika z dnevom obvestila o pripravljenosti za odpremo.

Inea se obvezuje na zahtevo in stroške naročnika opremo ustrezno zavarovati. Možne so delne odpreme.

Inea ni pooblaščen oz. registriran izvoznik.

 

8 Prevzem

Prevzem se izvrši v skladu z določili iz naročila oz. pogodbe. Dokumentira se z zapisnikom (če gre za sistem) in/ali dobavnico (če je samo dobava opreme).

Sistem/oprema se v vsakem primeru šteje za prevzetega, če ga naročnik uporablja. Čas prevzema je začetek uporabe.

8.1 Specifike prevzema sistema

Sistem mora naročnik prevzeti najkasneje štiri tedne po dobavi in uspešno opravljenem testu na testnih podatkih oz. kosih naročnika. Projektni vodji določita obseg in termine (pod)prevzemov. Naročnik potrdi prevzem z zapisnikom (Poročilo o uspešno opravljenem testiranju). Če naročnik pusti preteči rok štirih tednov, ne da bi sistem prevzel, se šteje dobavljeni sistem za prevzetega s potekom zadnjega dne navedenega roka.

Naročnik mora napake, to so odstopanja od pisno dogovorjene funkcionalne specifikacije, ki se morebiti pojavijo, sporočiti Inei ter jih dokumentirati. Inea si mora prizadevati za čimprejšnjo odpravo napak. Če so sporočene bistvene napake, torej da se uporaba ne more začeti ali nadaljevati, je po odpravi napake potrebno opraviti ponovni prevzem.

 

9 Medsebojne pravice in obveznosti strank

Inea ima pravico, da storitve opravi s pomočjo podizvajalcev. Tudi v tem primeru naročilo generalno izvaja ter zanj skupno odgovarja Inea.

Naročnik opravi svoje sodelovanje na lastne stroške.

Stranki pogodbe se vzajemno zavezujeta, da v času trajanja pogodbe ne bosta vplivali na sodelavce nasprotne stranke, da bi le-ti prenehali z delom, in tudi še 6 mesecev po zaključku pogodbenih obveznosti ne bosta pričeli kakorkoli sodelovati s sodelavci nasprotne stranke. Stranki za primer kršitve te obveznosti priznavata pavšalno pogodbeno kazen v višini dvoletnih bruto prejemkov sodelavca.

 

10 Garancija

Inea jamči, da na dobavah ni materialnih ali izdelavnih pomanjkljivosti ter da te ustrezajo dogovorjenim specifikacijam in karakteristikam. Inea pri storitvah jamči visokokakovostno izvedbo.
Garancijska doba za sistem je 12 mesecev od prevzema sistema.

Za opremo, ki jo je Inea vgradila, veljajo glede vsebine in rokov garancije proizvajalcev. Inea prenaša na naročnika jamstvo in navodila za uporabo, katera pridobi od proizvajalcev te opreme.

Inea ne jamči za stroške, ki bi nastali zaradi neprimernega ali nestrokovnega ravnanja in uporabe ali pomanjkljive montaže in zagona s strani naročnika ali tretjega.

V primeru:

  • da se v garancijski dobi pojavi napaka zaradi izdelave ali materiala,
  • da se ugotovi, da dobava ne ustreza dogovorjeni specifikaciji ali karakteristikam,
  • da so storitve pomanjkljive,

bo Inea po svoji presoji dobavljeno opremo popravila ali nadomestila najmanj s popolnoma obnovljeno opremo ustrezne kvalitete in v primeru storitev napake odpravila, če je naročnik:

  • v primeru vidne napake reklamiral v roku 10 dni po dobavi ali izvršitvi storitve,
  • v primeru skrite napake to reklamiral 10 dni po odkritju v času garancijske dobe z opisom pomanjkljivosti.

Garancija zajema samo zamenjavo delov in delo, medtem ko so stroški prevoza izključeni.

Naročnik priznava Inei določen čas za odpravo napake ali nadomestno dobavo. V primeru, da odprava napake ali nadomestna dobava ni možna, ima naročnik pravico do zamenjave opreme ali povrnitev plačane kupnine.
V času garancije je dosegljivost osebja Inee v rednem delovnem času Inee, to je od PO-PE od 8:00 do 16:00 (centralni evropski čas). Odzivni čas za začetek ugotavljanja napake je 24 ur. Sporočanje napake je obvezno na elektronsko pošto, poleg tega pa lahko tudi telefonsko (če je zadeva kritična).

Če naročnik pomotoma ter brez primerne ugotovitve in dokumentacije zatrjuje, da obstajajo pomanjkljivosti ali napake, in če s tem nastanejo Inei dodatni stroški, se le-ti obračunajo naročniku posebej.

Inea bo opravila svetovanje, pomoč, odpravo napak in motenj, za katere odgovarja naročnik, kot tudi siceršnje spremembe ter dopolnitve proti plačilu. To velja tudi za odpravo napak, če sta naročnik sam ali tretja oseba opravila spremembe, dopolnitve ali druge posege na sistemu.

Inea ne jamči za napake in okvare, ki izvirajo iz nestrokovne uporabe. Prav tako so iz odgovornosti za napake izključene napake zaradi spremenjenih komponent sistema ali nastavitev, uporabe neustrezne ali defektne strojne opreme, nosilcev podatkov, itd.

Za programsko ali drugo opremo, ki jo naknadno spremenijo naročnikovi sodelavci ali tretje osebe, odpade vsakršna odgovornost za napake s strani podjetja Inea.

V kolikor predmet naročila predstavlja spremembo ali dopolnitve obstoječih sistemov, se odgovornost nanaša na spremembo ali dopolnitev. Odgovornost za osnovni sistem s tem ne oživi.

Naročnik mora na lastno odgovornost skrbeti za redno servisiranje dobavljene opreme v skladu z navodili proizvajalcev. V primeru neizvajanja garancija zapade.

Vsako drugo jamstvo s strani Inee za dobave ali storitve je izključeno in ravno tako uveljavljanje škod.

Naročnik mora za uporabo garancijskih pravic ugotovljeno pomanjkljivost sporočiti Inei v pisni obliki.

10.1 Specifikacija odgovornosti za sisteme

Odgovornost velja le za napake, ki so bistvene in ponovljive ter so sporočene v roku treh delovnih dni po tem, ko se napake pojavijo. V primeru upravičenega zahtevka bodo napake odpravljene v primernem roku, pri čemer bo naročnik Inei omogočil izvedbo vseh ukrepov, ki so potrebni za ugotovitev in odpravo napak.

Naročnik mora na lastno odgovornost skrbeti za zavarovanje programov in podatkov v zvezi z nameščeno opremo.

 

11 Odškodninska odgovornost

Podjetje Inea v okviru zakonskih predpisov jamči za škodo, če naročnik dokaže, da je podjetje škodo povzročilo naklepno ali iz velike malomarnosti. Podjetje Inea ne odgovarja za materialno škodo povzročeno iz male malomarnosti kot tudi ne za posredno ali posledično škodo.

Inea ne odgovarja za izgubo podatkov naročnika. Naročnik je dolžan poskrbeti za primerno zavarovanje podatkov in varnostno kopiranje.

Morebitne odškodninske zahtevke je treba sporočiti Inei v roku treh mesecev, sicer naročnik izgubi pravico, da jih uveljavlja. Šteje se, da so odškodninski zahtevki, o katerih naročnik ni obvestil podjetja Inea v treh mesecih od dne, ko so postali naročniku znani, zastarani.

Najvišja odškodnina, ki jo naročnik lahko zahteva od Inee je omejena na skupaj maksimalno 50.000 EUR.

 

12 Standardna programska oprema

Z nakupom standardne programske opreme pridobi naročnik pravico do uporabe le-te in to v skladu z določili proizvajalca standardne programske opreme.

Inea odgovarja, da prenosu pravice do uporabe na naročnika ne nasprotujejo pravice tretjih.

Naročnik je seznanjen s tem, da napak v programski opremi ni možno popolnoma izključiti.

Inea ne jamči, da karakteristike programskih paketov popolnoma ustrezajo naročnikovim zahtevam oz. potrebam, razen če to ni v pogodbi izrecno navedeno. Naročilo standardne programske opreme se zato izvrši potem, ko se je naročnik temeljito seznanil z naborom funkcionalnosti in se z njo strinja.

V primeru dobave standardne programske opreme drugih proizvajalcev ali v primeru, da so v programsko opremo Inee vključeni moduli drugih proizvajalcev, Inea ne odgovarja za delovanje in/ali napake na tej opremi ali modulih ali napake, ki nastajajo zaradi te programske opreme. Za to opremo veljajo jamstveni pogoji in garancije proizvajalcev programske opreme. Naročnik pa lahko uveljavlja odškodninske zahtevke le zoper proizvajalca te programske opreme.

 

13 Avtorske pravice in pravice uporabe

Naročnik pridobi za programsko opremo in druge rešitve Inee neprenosljivo in ne-ekskluzivno, časovno neomejeno dovoljenje za uporabo le-te kot avtorskega dela. Pri standardni programski opremi se mora ravnati v skladu z licenčno pogodbo proizvajalca.

Vsakršno omogočanje uporabe tretjim osebam je, v skladu z zakonom o avtorskih pravicah, izključeno. Pridobljene programske opreme in drugih rešitev Inee naročnik ne sme prodati ali na kakršen drug način odtujiti tretji osebi.
Vse avtorske in avtorski sorodne pravice na dobavah (sistemi, programi, dokumentacija, itd.) pripadajo izključno podjetju Inea oz. njegovim dajalcem licence, v kolikor niso bile skupaj s pravico uporabe izrecno prenesene na naročnika. Naročnik pridobi zgolj pravico, da opremo v nespremenjeni obliki uporablja izključno za lastne potrebe in namene, ter v obsegu, ki ustreza pridobljenemu številu licenc. Naročnik se strinja, da mora, če kljub dvema pisnima opominoma s strani podjetja Inea ne poravna svojih obveznosti po pogodbi, na pisno zahtevo podjetja Inea opustiti uporabo neplačane opreme.

S sodelovanjem pri izdelavi opreme naročnik ne pridobi nobenih pravic do te opreme.

Vsaka kršitev avtorskih pravic Inee ali dajalca licence ima za posledico odškodninske zahtevke, pri čemer je v takem primeru treba plačati popolno odškodnino.

Zaznamkov na opremi, nosilcih programov in dokumentaciji, namenjeni naročniku kot uporabniku, kateri zadevajo pravice industrijske lastnine ali siceršnje izključne pravice, se ne sme odstraniti.

Naročnik sme izdelati kopije za namene arhiviranja in zavarovanja podatkov pod pogojem, da v pogodbah ni vsebovana izrecna prepoved in da so vsi zaznamki glede »Copyright« in izjav o lastninskem pridržku nespremenjeno preneseni na te kopije.

 

14 Odstop od pogodbe

Naročnik lahko odstopi od pogodbe, če Inea ne more dobaviti naročene opreme ali opraviti naročenih storitev v skladu s 14. členom (višja sila). V primeru, da to ni možno samo za del naročila, lahko naročnik ustrezno zmanjša naročilo.

Če naročnik odstopi od pogodbe ali prekliče naročilo brez navedenega razloga ali iz razloga, ki ne izvira iz podjetja Inea, je naročnik dolžan plačati pogodbeno kazen v višini 10 % vrednosti pogodbe ali naročila. Inea ima pravico zahtevati pogodbeno kazen tudi, če presega škodo, ki jo je povzročila Inea, in tudi, če Inea ni utrpela nobene škode. Če je škoda, ki jo Inea utrpi zaradi takšnega odstopa od pogodbe ali preklica naročila (ker je Inea npr. že začela izpolnjevati pogodbene obveznosti ali elemente naročila), večja od pogodbene kazni, ima Inea pravico zahtevati razliko do celotnega zneska odškodnine (vključno z vsemi stroški pravnih in zunanjih svetovalcev).

V primeru zakasnitve dobavnega roka lahko naročnik po pisnem obvestilu, da po določenem novem usklajenem roku naročene opreme ali usluge ne potrebuje, v primeru ponovne zamude odstopi od pogodbe.

 

15 Višja sila

Nobena od strank ne bo odgovorna, če bo zamujala ali bila onemogočena pri izpolnjevanju svojih obveznosti iz pogodbe zaradi višje sile, pod pogojem, da nemudoma pisno obvesti drugo stranko o dogodku višje sile in njegovem predvidenem trajanju ter si razumno prizadeva, da bi čim bolj zmanjšala učinke tega dogodka.
Če zaradi višje sile stranka ne more izpolniti bistvene obveznosti ali zamuja ali ne more (je preprečena) izpolniti svojih obveznosti neprekinjeno več kot 90 dni od datuma obvestila iz prejšnjega odstavka, lahko druga stranka odstopi od pogodbe. V tem primeru mora Inea v ustreznem roku vrniti že plačano kupnino, naročnik pa mora Inei povrniti že nastale stroške. Inea stranki zaradi takšnega odstopa od pogodbe ni dolžna plačati nobene odškodnine, nadomestila ali drugih povračil.

V namen tega 14. člena se »Dogodek višje sile« nanaša na »dogodek ali zaporedje dogodkov zunaj razumnega nadzora stranke (ki ga stranka ni mogla razumno predvideti in se mu izogniti), ki ji preprečuje ali jo zadržuje pri izpolnjevanju njenih obveznosti po pogodbi, vključno z vojno (napovedano ali ne napovedano), revolucijo, terorizmom, nemiri ali državljanskimi nemiri ali razumnimi varnostnimi ukrepi proti vsem tem; stavke ali druge industrijske akcije, bodisi zaposlenih prizadete stranke ali drugih; blokado ali embargo (prepoved ali omejitev trgovine s kako državo); dejanja ali omejitve, ki jih uvede vlada ali javna oblast; eksplozija, požar, korozija, poplava, naravna nesreča ali neugodne vremenske razmere; epidemije, pandemije ali karantenske omejitve.«

 

16 Uvozna – izvozna dokumentacija

Inea si pridrži pravico zahtevati od naročnika ustrezno dokumentacijo, če veljajo za naročeno opremo uvozne omejitve. Za čas pridobivanja zahtevane dokumentacije ali izvedbo postopka se lahko podaljša dobavni rok.
V primeru, da zahtevane dokumentacije ni možno predložiti, ima Inea pravico odstopiti od pogodbe.

Naročnik se obvezuje, da ne bo kršil predpisov o uvoznih omejitvah.

 

17 Spori in pristojnost

Vse spore oziroma nesporazume bosta stranki poskušali reševati sporazumno in na miren način v duhu dobrega poslovnega sodelovanja in na osnovi poslovnih običajev ter poslovne morale. V primeru, da pogodbeni stranki spora ne bi mogli rešiti po tej poti, je za reševanje sporov pristojno sodišče Republike Slovenije in sicer sodišče v Ljubljani.

V kolikor ni drugače dogovorjeno, veljajo med strankama izključno pravila slovenskega obligacijskega prava, ki veljajo za gospodarske pogodbe, tudi tedaj, če se naročilo izvaja v tujini. Izključena je uporaba Konvencije združenih narodov o mednarodni prodaji blaga.

 

18 Splošno

Neveljavnost enega izmed določil ne razveljavlja ostalih.

Za vse neopredeljeno veljajo splošni pogoji ORGALIME SE 94.

 

19 Korespondenca

V vseh dopisih je potrebno navesti številko naročila ali pogodbe in navezavo na predhodno korespondenco.

Vsakršna vprašanja se lahko naslavljajo samo na odgovorno osebo v Inei.

 

20 Veljavnost

Splošni prodajni pogoji veljajo od 27.6.2024.