Preskoči na vsebino

inGenious Flex Aktivni odjem v industrijski energetiki

Avtomatiziran sistem za upravljanje energetske prožnosti poskrbi za popoln izkoristek obstoječih virov in zniža strošek energije brez žrtvovanja produktivnosti.

Aktivni odjem v industrijski energetiki

Izziv

Postline1

Z uvedbo novega večtarifnega omrežninskega sistema se proizvodno podjetje sooča z zapletenim izračunom stroškov in upravljanjem z energijo ter tvega občutno povišanje računa za elektriko zaradi višjih stroškov omrežnine.

Rešitev

Postline2

inGenious Flex sistem na podlagi profila porabe in opredeljenih omejitev določi parametre in kazalnike za posamezno tarifno obdobje ter zastavi cilje za dosego optimalnega razmerja med stroški in vplivom na proizvodnjo. Odjem je prilagojen za vsako obdobje glede na ceno in razpoložljive prožnosti. Prilagoditve so izvedene avtomatsko v realnem času glede na potrebe proizvodnih procesov in napovedi.

 

Učinek

Postline3

Podjetje ne le omeji povečanja stroškov prehoda na večtarifni sistem, temveč celo zniža stroške omrežnine v primerjavi s prejšnjim sistemom. Zaradi napovedovanja in omejevanja največje moči v posameznem tarifnem obdobju lahko uporabnik poroča natančne številke svojemu dobavitelju električne energije, kar zniža tudi prihodnje stroške. Namestitev sistema inGenious Flex omogoča tudi lažji prehod na dinamični tarifni sistem v prihodnosti.

Izziv

Postline1

Proizvodna lokacija želi zmanjšati stroške energije, vendar je omejena zaradi pomanjkanja prožnih bremen. Njeni proizvodni procesi so togi, urniki so namenjeni zgolj optimizaciji proizvodnih izhodov, na lokaciji ni generatorjev ali skladiščenja.

Rešitev

Postline2

Izvede se temeljita analiza proizvodnih procesov in tokov energije. Ocenjena je prožnost običajno neprožnih bremen. inGenious Flex se integrira s posebej obetavnimi bremeni. Prožnosti so aktivirane postopoma, sprva s predhodno oceno porabe in uporabo virtualnega hranilnika. Vpliv na proizvodnjo je pod stalnim nadzorom, nova bremena pa dodamo šele, ko je zagotovljeno, da ta ne bodo imela občutnega vpliva na učinkovitost proizvodnje.

Učinek

Postline3

Aktivacija skritih potencialov v navidezno neprožnih bremenih zniža stroške energije. Uporaba virtualnega hranilnika olajša integracijo upravljanja energetske prožnosti v obstoječe proizvodne procese ter izboljša načrtovanje v prihodnosti.

Izziv

Postline1

Proizvodni obrat ima nameščeno sončno elektrarno z baterijskim hranilnikom drugega ponudnika, vendar delovanje ni ustrezno usklajeno z dejanskimi energetskimi potrebami, kar vodi v neučinkovito izkoriščanje lokalno proizvedene energije.

Rešitev

Postline2

Po natančnem profiliranju, tako proizvodnje kot porabe energije, s pomočjo več scenarijev je lokacija integrirana v sistem upravljanja z energetsko prožnostjo. Sistem uporabi lokalni generator in hranilnik kot aktivna odjemalca, pri čemer hranilnik služi predvsem za izravnavo vrzeli med visoko proizvodnjo in porabo. Z vključevanjem zunanjih podatkov lahko sistem upošteva vremensko napoved in natančneje napove prihodnjo sposobnost proizvodnje energije, nato pa to kompenzira s hranilnikom in dodatnimi prilagoditvami.

Učinek

Postline3

Skupna poraba energije iz omrežja se zmanjša, kar vodi v nižje stroške električne energije. Z boljšim upravljanjem baterije se podaljša življenjska doba le-te in donosnost naložbe. Lokacija zaradi proizvodnje in shranjevanja energije lahko sodeluje v širših sistemih energetske prožnosti na ravni omrežja.

Inea Ikone 2024 Ingenious 2

Predvidljivi stroški
v nepredvidljivih časih

Pri energetski prožnosti po principu aktivnega odjema se moč regulira s premikom porabe, ne z dodajanjem proizvodnje elektrike. Sistem skozi porabo energije sledi ekonomskim ciljem uporabnika, določenim na osnovi cen energije in moči, stroškov hrambe energije in proizvodne učinkovitosti. Poleg cene energije in omrežnine so dodatni prihranki ustvarjeni z bolj enakomerno obremenitvijo omrežja in posledično nižjimi stroški vzdrževanja.

Inea Ikone 2024 Ingenious 1

Popoln nadzor brez
ročnega upravljanja

Sistem ponuja celovit pregled nad viri energije, tokovi in bremeni. Vsako breme, generator in baterija deluje kot neodvisen aktivni odjemalec, ki komunicira svoje razpoložljive prožnosti centralnemu kontrolnemu sistemu. Ta samodejno izvaja urnik v skladu z omejitvami uporabnika in ponujeno prožnostjo aktivnih odjemalcev. Napredna analitika, KPI-ji po meri in avtomatizirana poročila omogočajo temeljito razumevanje lastnega energetskega sistema.

Inea Ikone 2024 Ingenious 3

Modularen sistem
za rešitve po meri

Modularnost sistema omogoča reševanje več izzivov znotraj ene rešitve, ki se v celoti prilagodi potrebam posameznega uporabnika z dodatnimi funkcionalnostmi, podsistemi in lokacijami. Upravljanje kateregakoli energetskega toka je možno s širokim naborom senzorjev, signalov in protokolov, ki jih sistem podpira. Rešitev je vertikalno gnezdena s povezovanjem z višjimi sistemi, kot so načrtovanje virov podjetja, sistemske storitve in trgi energije.


Aktivni odjem v
industrijskem okolju

Za razliko od aktivnega odjema na omrežju, kjer je prioriteta uravnoteženje distribucijskega omrežja, je cilj aktivnega odjema v industriji odvisen od prioritet podjetja. Najpogosteje rešuje težave neenakomerne porabe, slabo izkoriščenih lastnih proizvodnih virov in z njima povezanih visokih stroškov elektrike.

Ker se vse dogaja za obračunskim števcem, je industrijska implementacija aktivnega odjema popolnoma neodvisna od upravitelja distribucijskega ali prenosnega omrežja. Sistem je lahko samostojen v lokalni instalaciji, po želji naročnika pa je seveda možna povezljivost z zunanjimi sistemi, kot so trgi energije, napovedi vremena ali kakršnikoli drugi viri podatkov.

Flex Body 1 Si

Flex Body 2 Si

Avtomatizirano
upravljanje prožnosti

Upravljanje mikroomrežja na ravni tovarne, kjer vsako breme, vir in hranilnik delujejo kot posamezni aktivni odjemalci, ponuja vse prednosti pametnega omrežja ne glede na vrsto poslovnega okolja.

Vmesnik na vsaki povezani napravi, ki ima vključen modul za prožnost, in na vsaki napravi, ki ima že nameščen komunikacijski vmesnik (kot je inGenious Cube), samodejno generira ponudbe prožnosti. Glede na uporabnikove omejitve modul pove, v katerem časovnem obdobju se lahko njegova naprava prilagaja, količino energije, ki jo lahko v vsakem intervalu ponudi ter – če je funkcionalnost potrebna in omogočena – koliko energija tega aktivnega odjemalca stane.

Osrednji modul za razporejanje odjema aktivno zbira prožnosti vsakega aktivnega odjemalca. Glede na dostopne podatke aktivnih odjemalcev, lastnih podatkov (uporabnikovih omejitev, cenovnih signalov, napovedi profila porabe) ter zunanjih podatkov (vreme, tržna cena energije, podatki z omrežja za sistemske storitve, in podobno) samodejno izračuna najboljši scenarij za prihranke in aktivnim odjemalcem pošlje urnik izvedbe.

Spremljanje
finančnih učinkov

Večtarifni omrežninski sistemi so prezapleteni za ročno upravljanje, inGenious Flex in njegov sistem finančnih parametrov, pripravljen na dinamične tarife, pa jih upravlja avtomatizirano. Uporabniki lahko na prvi pogled vidijo finančne učinke prek prilagodljive nadzorne plošče, samodejno generirajo poročila in nastavljajo alarme tako za energetsko kot finančno učinkovitost.

Z možnostjo nastavitve cene energije in moči tako na nivoju sistema kot za vsakega aktivnega odjemalca (t. i. prosumerja) posebej lahko inGenious Flex pametno razporedi odjem in se približa cenovnemu optimumu. Upoštevane so lahko fiksne cene, ki jih postavi dobavitelj energije, cene odjema iz lastne sončne elektrarne ali zalogovnika vode, cena uporabe posameznega cikla baterije, kot tudi poljubni cenovni signali, ki jih posamezna situacija zahteva.

Flex Body 3 Si

Ključne funkcionalnosti

Analiza profila in
napoved

Sistem zbira in historizira podatke vseh povezanih virov ter ustvari celovit profil porabe na nivoju aktivnega odjemalca in celotnega sistema. Na podlagi profila ustvari več napovedi ter dinamično prilagodi vsakega aktivnega odjemalca za najboljše zasledovanje ciljev upravljanja z energijo in učinkovitosti proizvodnje.

Enostavna integracija
in nadgradnja

Na ravni proizvodnega obrata se lahko inGenious Flex namesti na obstoječo instalacijo inGenious View ali inGenious Peak, pri tem pa z uporabo obstoječe infrastrukture povežemo vse naprave, opremljene z inGenious Cube. InGenious Flex je lahko nameščen v kateremkoli okolju ali v oblaku, brez večjih infrastrukturnih investicij, z minimalnim naporom in čim večjim izkoristkom.

Skalabilnost in
gnezdenje

Zahvaljujoč nagrajenemu protokolu FlexOffer, ki prenaša prožnosti, generirane pri vsakem aktivnem odjemalcu, sistem podpira neomejeno število točk. Za koristi večjega obsega se InGenious Flex lahko gnezdi tudi sam vase v večnivojski sistem, kjer se vsak podsistem obnaša kot posamezen aktivni odjemalec v sistemu višje ravni.

Popoln nadzor brez
ročnega upravljanja

Čeprav sistem sam izračuna in izvede najboljši urnik, nadzor nikoli ni popolnoma izven človeških rok. Uporabnik se lahko kadarkoli lokalno ali na daljavo poveže na katerokoli točko sistema in ročno spremeni odločitev sistema. Ta je nato upoštevana v algoritmu, ki druge aktivne odjemalce prilagodi njej primerno.

Pogosta vprašanja

inGenious Flex offers a high degree of flexibility and can be installed either as a cloud service or directly in the client's local server environment. This dual approach allows you to choose the best option based on specific security, operational, and infrastructure needs. Both on-site installation and deployment in Inea's cloud provide complete control over the system and data, which is crucial for organizations with high security and privacy requirements. For distributed resources and remote locations, we recommend cloud installation for easier access regardless of location and greater resilience to local communication interruptions.
When transferring data over public internet connections, inGenious Flex ensures a high level of security using VPN (Virtual Private Network) technology. This technology employs robust encryption and authentication methods, such as SSL/TLS and IPSec ESP, to protect against various types of attacks. The ability to establish multiple VPN connections (tunnels) allows for secure communication between different endpoints, with each connection protected by secure certificates. This approach ensures that data remains safe and protected even when transmitted to remote locations or mobile devices.
inGenious Flex is designed for easy integration with various IT systems, enabling data exchange through API/RESTful technology and other web services. Support for bidirectional connections via MQTT brokers further extends integration possibilities, allowing systems to communicate and operate in sync. This open approach ensures that inGenious Flex can function as a central energy management system, seamlessly connecting with existing business, production, and energy systems to enhance efficiency and facilitate interoperability and maintenance.
Yes, inGenious Flex is designed with flexibility in mind, allowing users to optimize their energy consumption according to various tariff models. The system can activate flexibility based on price signals, such as tariffs or market prices, and explicit signals from network operators or aggregators. This adaptability enables customers to adjust their power consumption limits at any time, enhancing operational efficiency while maintaining compliance with regulatory requirements and market conditions. In addition to fixed settings, the system is pre-configured for dynamic tariff systems, thanks to its network communication capabilities and data exchange options with external services from operators and aggregators.
In an industrial environment, inGenious Flex considers a wide range of devices as active consumers that can adjust their energy consumption based on current grid needs or tariff signals, similar to a smart grid consumer. These include thermal devices such as furnaces and dryers, which can reduce their power or temporarily halt operations, as well as heat pumps, ventilation systems, industrial process heating, and cooling systems. Other active consumers include water pumps, air compressors, EV charging stations, and various energy storage systems like lithium batteries and thermal storage units. Before each installation of inGenious Flex, we conduct a thorough analysis to determine the optimal adaptation strategy and the number and type of devices suitable for active consumption in each specific case and environment.
No, inGenious Flex is designed as a fully modular solution, which means it can grow and adapt with your needs without requiring a complete system replacement. When expanding to new locations, changing modules, or upgrading, the system can be easily updated remotely. During periodic system updates and maintenance, inGenious Flex operates seamlessly without the need for additional installations or upgrades on the client's side. Additionally, installing inGenious Flex does not require prior purchase of inGenious View or inGenious Cube systems, as their functionalities are already included in inGenious Flex.
When upgrading to inGenious Flex, the core system installation remains unchanged, except for the installation location change, such as upgrading a local inGenious Cube to a networked inGenious Flex. For an upgrade involving inGenious View, monitoring clients need to be added for bidirectional communication of flexibility between the system and devices. The central user experience and interface remain the same if supported by the client's IT infrastructure. The INEA inGenious product family is fully modular, making software upgrades straightforward and minimizing the need for additional physical installations.

Kontaktirajte nas

Vas zanima več? Pošljite nam svoje sporočilo, tako da izpolnite obrazec. Z veseljem bomo stopili v stik z vami v najhitrejšem možnem času.


    Vaše osebne podatke bo INEA d.o.o., Stegne 11, Ljubljana, na podlagi zakonitega interesa (komuniciranje s strankami in javnostjo, (točka f 1. odstavka 6. člena GDPR) obdelovala za namen odgovora na vaše vprašanje oz. poizvedbo. Vaše osebne podatke bomo hranili do zaključka naše komunikacije, nato jih bomo izbrisali. Če ste nam dali privolitev ( točka a 1. odstavka 6. člena GDPR), da želite prejemati vam prilagojene e-novice in ponudbe, bomo predvidevanja o vaših zanimanjih obdelovali na podlagi vaše uporabe naših storitev (nakupi, povpraševanja), do vašega preklica. Od prejemanja e-sporočil se lahko kadarkoli odjavite s klikom na povezavo v prejetem sporočilu. Več o obdelavi osebnih podatkov si lahko preberete v Politiki zasebnosti.